More
  NaslovnaSRBIJASubvencionisana dodela zaštitnog rama za upotrebljavani traktor

  Subvencionisana dodela zaštitnog rama za upotrebljavani traktor

  Objavljeno

  Agencija za bezbednost saobraćaja poziva sva zainteresovana fizička i pravna lica na teritoriji Republike Srbije koja ispunjavaju uslove, da zaključno sa 30. septembrom 2023. godine podnesu zahtev Agenciji za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor.

  Modeli i tipovi traktora za koje se vrši subvencionisana dodela zaštitnih ramova su:
  IMT 533; IMT 539; IMT 540; IMT 542; IMT 549.

  Podnosioci zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor moraju ispunjavati sledeće uslove:

  podaci o podnosiocu zahteva:

  (1) za pravna lica i preduzetnike – naziv i sedište, matični broj i PIB, Izvod iz Registra privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje, ime i prezime, broj telefona i e-mejl adresu kontakt osobe;

  (2) za fizička lica – ime i prezime, adresu stanovanja, JMBG, kontakt telefon i e-mejl;

  – potvrda da protiv pravnog lica nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija, u skladu sa propisima kojim se uređuju stečaj i likvidacija i da nije pokrenut postupak prinudne likvidacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i drugih oblika organizovanja;

  – potvrda da pravno lice ili preduzetnik nema pravosnažnu sudsku ili upravnu meru zabrane obavljanja delatnosti ili osudu zbog privrednog prestupa;

  – dokaz da je pravno lice ili preduzetnik izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, odnosno da je zaključio sporazum o reprogramu o isplati poreskog duga, s tim da ukupan iznos poreskog duga po sporazumu o reprogramu o isplati poreskog duga ne može da iznosi više od 500.000 dinara na dan podnošenja zahteva, kao i dokaz da obaveze po reprogramu o isplati poreskog duga izmiruje redovno, odnosno da nema neizmirenih obaveza po reprogramu o isplati poreskog duga na dan podnošenja zahteva;

  – potvrda da je fizičko lice izmirilo sve obaveze po osnovu poreza na imovinu, odnosno da je zaključio sporazum o reprogramu o isplati poreskog duga i da nema neizmirenih obaveza po reprogramu o isplati poreskog duga na dan podnošenja zahteva;

  – fotokopija saobraćajne dozvole ili drugog dokumenta izdatog od strane ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove kojim se potvrđuje da je vozilo registrovano;

  – Za imaoce neregistrovanih traktora starijih od deset godina, koji zbog gubitka računa, prestanka pravnih lica ili smrti fizičkih lica od kojih su kupili vozilo ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da pribave odgovarajući dokaz o vlasništvu i poreklu vozila i dokaz o izmirenim carinskim i poreskim obavezama za vozilo i koji su u zakonitom i savesnom posedu vozila najmanje pet godina, potrebna je izjava data pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđena potpisima dva svedoka i overenim od strane nadležnog organa na okolnosti kupovine i posedovanja vozila iz koje organ kome je podnet zahtev utvrđuje da li postoji stvarna nemogućnost pribavljanja dokaza o vlasništvu odnosno poreklu vozila i da li je imalac vozila u savesnom i zakonitom posedu vozila najmanje pet godina;

  – fotografija (prednja strana) traktora za koji se podnosi zahtev;

  – za pravna lica – overeni OP obrazac lica ovlašćenog za zastupanje;

  – dokaz da su izmireni troškovi propisanih administrativnih taksi.

  Potvrde koja se dostavljaju uz zahtev za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama ne mogu biti starije od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

  Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako javnim pozivom a u skladu sa Uredbom nije predviđeno drugačije.

  Rok za podnošenje zahteva je 30.09.2023 godine. Javni poziv je objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji Agencije za bezbednost saobraćaja www.abs.gov.rs.

  Najnovije vesti

  Počinje vakcinacija protiv sezonskog gripa

  U svim domovima zdravlja u Srbiji danas zvanično počinje vakcinacija protiv sezonskog gripa.Doktorka Milena...

  Aktivnosti Gerontološkog centra u okviru manifestacije „Sunčana jesen života“

  1.oktobar se u svetu pa i kod nas obeležava kao Međunarodni dan starijih osoba,...

  Građani zadovoljni obnovom ulice Mileta Protića

  Na inicijativu Mesne zajednice Tovariševo asfaltirana je staza u delu ulice Mileta Protić, od...

  Svako jutro popijte samo gutljaj ovog napitka, creva će vam raditi kao sat i zaboravićete na loše varenje

  Moćan napitak uz koji ćete se osećati zdravo sa mnogo više energije Najbolje sredstvo prevencije...

  Povezane vesti

  Počinje vakcinacija protiv sezonskog gripa

  U svim domovima zdravlja u Srbiji danas zvanično počinje vakcinacija protiv sezonskog gripa.Doktorka Milena...

  Nove, više cene goriva

  Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine saopštilo je nove cene goriva.Maksimalna maloprodajna cena dizela u...

  Počela podela penzionerskih kartica

  Penzioneri u Srbiji koji su se prijavili za penzionerske kartice, koje će im od...